Zasady i warunki
Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Naszej Usługi.
 
Interpretacja i definicje
Interpretacja
Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
 
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu:
 
Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innego organu zarządzającego .
 
Kraj odnosi się do: Polska
 
Firma (zwana w niniejszej Umowie „Spółką”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do RadioTom, Staszica 4, 83-400 Kościerzyna.
 
Urządzenie oznacza każde urządzenie, które ma dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 
Usługa dotyczy Serwisu.
 
Warunki (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą dotyczącej korzystania z Usługi. Niniejsza umowa dotycząca warunków została utworzona za pomocą darmowego generatora warunków.
 
Usługa mediów społecznościowych stron trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane w ramach Usługi.
 
Strona internetowa odnosi się do Radiotom, dostępna pod adresem https://radiotom.pl
 
Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.
 
Potwierdzenie
Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Serwisu.
 
Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej.
 
Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.
 
Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.
 
Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od Twojej akceptacji i przestrzegania Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.
 
Linki do innych stron internetowych
Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.
 
Firma nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.
 
Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.
 
Zakończenie
Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twój dostęp, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.
 
Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie.
 
Ograniczenie odpowiedzialności
Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie dowolnego postanowienia niniejszych Warunków i wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe są ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.
 
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, w przypadku przerw w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania i/lub sprzętu strony trzeciej używanego z Usługą lub inaczej w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód
a nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu.
 
Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 
Oświadczenie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”
Usługa jest świadczona Użytkownikowi „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma, we własnym imieniu i w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz jej odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń powyższego, Firma nie udziela żadnej gwarancji ani zobowiązania i nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać nieprzerwanie spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub będą naprawiane.
 
Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z jej dostawców nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte na nim; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.
 
Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie wykonalnym zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Prawo rządowe
Niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez Użytkownika podlegają prawu kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.
 
Rozstrzyganie sporów
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spór dotyczący Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.
 
Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)
Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.
 
Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych
Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami w Stanach Zjednoczonych.
 
Rozdzielność i zrzeczenie się
Podzielność
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.
 
Zrzeczenie się
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub nie wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub wymagania takiego wykonania w dowolnym momencie po tym terminie, ani zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się wszelkie kolejne naruszenia.
 
Tłumaczenia ustne
Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej Usłudze. Zgadzasz się, że w przypadku sporu pierwszeństwo ma oryginalny tekst w języku angielskim.
 
Zmiany w niniejszym Regulaminie
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.
 
Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu i Usługi.
 
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami:
 
E-mailem: radiotom.sklep@gmail.com